Srdečne Vás vítame

v Európskej únii a na webovskej stránke Dolnorakúskej vzdelávacej
spoločnosti, s.r.o, pre odborné vysoké školy a univerzity

V roku 2000 Spoločnosť na objednávku spolkovej krajiny Dolné Rakúsko prevzala koordináciu a riadenie odborných vysokých škôl, ako aj vypracovanie celkovej koncepcie pre oblasť terciárneho vzdelávania.

 Odborné vysoké školy

V snahe rozšíriť základňu vysokoškolského vzdelávania sa v Rakúsku od školského roku 1994/95 ponúkajú študijné odbory na odborných vysokých školách. Poslaním týchto škôl je vedecká činnosť s orientáciou na budúce zamestnanie a obsahuje aj absolvovanie povinnej odbornej praxe. Počet štúdijných miest v jednotlivých štúdijných smeroch a ročníkoch je obmedzený a sú preto zavedené prijímacie pohovory. V Dolnom Rakúsku je v súčasnosti k dispozícii asi 1200  miest pre základné štúdium. Predpokladom pre prijatie je zloženie skúšky vyžadovanej pre univerzitné štúdium (maturita, skúška zrelosti pre výkon povolania, skúška oprávňujúca k univerzitnému štúdiu), alebo iný odpovedajúci stupeň vzdelania.

Od školského roku 2003/04 odborné vysoké školy ponúkajú študijné plány pre tri stupne vzdelávania: bakalárske, magisterské a diplomové.  U posledného typu štúdium trvá 8 semestrov, u bakalárskeho štúdia 6 semestrov a u magisterského typu 2 až 4 semestre. Absolventi dvoch najvyšších stupňov štúdia môžu pokračovať ďalšie dva semestre v doktorandskom štúdiu na univerzite.

Tri odborné vysoké školy v Kremži, St. Pöltene a Wiener Neustadte (s pobočkami v Tullne a Wieselburgu) ponúkajú celkovo 16 diplomových študijných smerov, šesť z nich bude v školskom roku 2004/2005 premenených na bakalárske a magisterské typy štúdia. Celkove na odborných vysokých školách v Dolnom Rakúsku študuje približne  3880 študentov. 

Univerzity

Rakúsko má celkovo 21 univerzít a jednu Univerzitu ďalšieho vzdelávania v Kremži (Donau-Universität Krems). K riadnemu univerzitnému vzdelávaniu majú prístup všetky osoby, ktoré spravili skúšku zrelosti, oprávňujúcu skúšku pre vysokoškolské štúdium, alebo skúšku zrelosti pre výkon povolania. Zvláštne postavenie prislúcha Dunajskej Univerzite v Kremži, teda v Dolnom Rakúsku. Po tom ako vstúpil v platnosť nový spolkový zákon (jar 2004) sa táto univerzita zmenila na univerzitu ďalšieho vzdelávania Kremža a stala sa rovnoprávnym partnerom vedeckej komunity v Rakúsku a v celej Európe. V súčasnosti je na viac ako 100 študijných smeroch zapísaných viac ako 2800 študujúcich zo 40 krajín. Univerzita udeľuje medzinárodne zavedené postgraduálne univerzitné tituly (MBA, MSc, MA, M.E.S, a pod.).   

Obecne

Aby sme Vám uľahčili vstup na našu webovskú stránku, vytvorili sme vstupnú stránku v slovenčine.

 Všeobecné informácie o odborných vysokých školách a univerzitách ako aj ponuku študijných smerov v Dolnom Rakúsku nájdete v angličtine.

Všetky ostatné stránky sú výlučne v nemčine, napr.:

Študijné smery odborných vysokých škúl v Rakúsku, univerzity v Rakúsku,

Informácie o vzdelávacom atlase Dolného Rakúska, publikácie našej spoločnosti
a

dôležité odkazy v oblasti vzdelávania.

Dúfame, že na našej stránke nájdete všetky potrebné informácie.